EN | BG   Вход | FAQ
Институт Отворено общество - СофияФондация Работилница за граждански инициативиПрограма за подкрепа на НПО в България
Тематични области

Основаната цел на програмата за подкрепа на НПО в България е развитието на гражданското общество и повишаването на приноса му за социалната справедливост, демокрацията и устойчивото развитие.

 

По програмата ще бъдат подкрепяни проекти в следните сфери:
 • Демокрация и демокрация на участието;
 • Активно гражданство;
 • Добро управление и прозрачност;
 • Борба с расизма и ксенофобията;
 • Права на човека, включително на малцинствата (етнически, религиозни, лингвистични и сексуални), 
  достъп до права, включително в отдалечени райони и антидискриминация;
 • Равенство между половете и/или насилие по полов признак; 
 • Социални неравенства, бедност и социално изключване, включително в селските райони;
 • Предоставяне на услуги за повишаване на благосъстоянието;
 • Посрещане на специфични нужди, включително на ромите;
 • Околна среда и климатични промени;
 • Изграждане на капацитет за НПО;
 • Застъпничество и гражданско наблюдение;
 • Изграждане на мрежи и коалиции.

В периода 2013–2016 г. ще бъдат проведени три отворени конкурса за набиране на проектни предложения в следните тематични области:

 • Демокрация, права на човека и добро управление;
 • Социално включване и овластяване на уязвими групи;
 • Устойчиво развитие и опазване на околната среда;
 • Изграждане на капацитет на НПО.

Всяка тематична област е представена с конкретни приоритети, по които могат да бъдат подавани проектни предложения. Неправителствените организации трябва да изберат тематичната  област и съответния приоритет, към който се отнася проектното им предложение.

EN | BG

Институт "Отворено общество" - София
ул. Солунска 56, София 1000, България
телефон: (+359 2) 9306619
факс: (+359 2) 9516348
email: ngoprogramme@osi.bg
web address: www.osi.bg

 

 

  Фондация „Работилница за граждански инициативи“
ул. Енос 7,ет. 6, ап.9, София 1408, България
телефон: (+ 359 2) 9549715
email: wcif@wcif-bg.org
web address: www.wcif-bg.org

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквитките

 

Powered by Sirma Solutions GSC