EN | BG   Вход | FAQ
Институт Отворено общество - СофияФондация Работилница за граждански инициативиПрограма за подкрепа на НПО в България
Речник на термините

 

Безвъзмездна помощ за проект: Безвъзмездна помощ, отпусната от програмния оператор на НПО, за да изпълни проекта


Взаимосвързани въпроси: Всички подкрепени проекти по програмата трябва да отговарят на следните принципи: добро управление; устойчивост – от социална, икономическа гледна точка, както и във връзка с опазването на околната среда; равенство между половете


Данъчна година: Годината, определена за данъчни цели съгласно законодателството на държавата, в която съответният кандидат или партньор по проект е установен


Дете: Всяко физическо лице до навършването на 18 години (Закон за закрила на детето, обн., ДВ, бр. 48 от 13 юни 2000 г., изм., ДВ, бр. 40 от 29 май 2012 г.)


Доброволческа дейност: Доброволческа дейност е общественополезна дейност, извършвана безвъзмездно по програми и инициативи в сферата на социални, образователни, културни, спортни и други общественозначими дейности


Договор за безвъзмездна финансова помощ: Споразумение между програмния оператор и организацията бенефициент по програмата, което регулира изпълнението на съответния проект


Допустим кандидат: Неправителствени организации (НПО), регистрирани в България, които отговарят на критериите, заложени в следното определение: „Организация, създадена доброволно по свободната воля на нейните учредители, регистрирана като юридическо лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ) в обществена полза, която е независима от местната, регионалната и централната власт, от публични органи и институции, политически партии и търговци. Религиозните институции и политическите партии не са НПО“; народните читалища в съответствие с действащия Закон за народните читалища и Българският червен кръст са допустими кандидати


Държави бенефицициенти: България, Гърция, Естония, Испания, Кипър, Латвия, Литва, Малта, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Словакия, Унгария, Чехия


Държави донори: Исландия, Лихтенщайн и Норвегия


Изграждане на капацитет: Под изграждане на организационен капацитет се разбират „усилията за подобряване на постиженията чрез развитие на умения и увереност“. Изграждането на капацитет не се отнася единствено до обучение. То е един много по-обширен процес на учене и на развитие от страна на организациите, което може да бъде постигнато чрез разнообразни дейности, като например партньорства, съвместно учене, менторство, посещения за обмен на опит, специализирани събития и критичен преглед на дейността на организацията. Обучението може да е част от рамка за изграждане на капацитет, но други форми на учене също така биха могли да се примат за значими.
От ключово значение при оценката на развитието на капацитета е:

 • До каква степен организацията учи от работата, с която е ангажирана
 • До каква степен може да прилага наученото в по-нататъшни начинания
 • Как търси и ползва възможности за учене извън обхвата на своя опит, възползвайки се от възможностите за разширяване на познанията си
 • До каква степен има желание да споделя своя опит с останалите. 

Кандидатстваща организация („кандидат“): Организацията, която е пряко отговорна за подготовката и подаването на проектното предложение, която управлява проекта (ако проектът бъде одобрен), координира взаимодействието между партньорите (ако има такива) и изпълнява по-голяма част от дейностите по проекта


Комитет на Финансовия механизъм на ЕИП (КФМ): Комитетът, създаден от Постоянния комитет на държавите от ЕАСТ за управлението на Финансовия механизъм на ЕИП за 2009-2014 г.


Минимална помощ: Помощта, която не нарушава и не застрашава конкуренцията или има незначително въздействие върху нея поради своя минимален размер, дефинирана в Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към минималната помощ


Младежи: По смисъла на Закона за младежта "младежи" са лица на възраст между 15 и 29 години включително. (Закон за младежта, обн. в бр. 31 на ДВ, в сила от 20.04.2012 г.) За целите на програмата операторът ще събира данни за участието и включването в дейностите, свързани с финансираните инициативи, за следните подгрупи деца и младежи: 0-3 г.; 4-7 г. ; 8-14 г.; 15-17; 18-29 г.


Младежка дейност: Организирана дейност или инициатива, чиято цел е да представя, защитава и развива интересите и потребностите на младежта


Младежка организация: По смисъла на Закона за младежта Чл. 19. (1) Младежка организация е доброволно сдружение на лица, от които не по-малко от 70 на сто са на възраст от 15 до 29 години включително, за осъществяване на младежки дейности. Чл. 20. (1) Младежките организации могат да се създават като юридически лица с нестопанска цел, регистрирани при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, или като организирани младежки структури при условията и по реда на специални закони. (2) За младежка организация се приема и сдружение на младежки организации, създадени при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.


Мониторинг: Освен допустима проектна дейност в смисъл на "гражданско наблюдение", "мониторинг" означава наблюдение на изпълнението на проект и програма, за да се гарантира, че се спазват договорените процедури, запроверка на напредъка и своевременно установяване на потенциални проблеми с цел осигуряването на възможностза предприемане на коригиращи действия


Неправителствени организации, които са базирани на членство:  НПО, които са регистрирани по ЗЮЛНЦ като сдружения


Овластяване: Процесът на получаване на достъп и развиване на индивидуалния капацитет с оглед активното участие във формирането на живота на човека и на неговата общност в икономически, социален и политически аспект


Оператор на програма: публичен или частен субект, търговски или нетърговски, както и неправителствени организации, носещи отговорността за подготовката и изпълнението на дадена програма. Оператор на Програмата за подкрепа на НПО в България е Институт "Отворено общество" в партньорство с Фондация "Работилница за граждански инициативи"


Офис на финансовия механизъм на ЕИП (ОФМ): ОФМ е административна структура към Европейската асоциация за свободна търговия и отговаря за ежедневното администриране на Финансовия механизъм на ЕИП за 2009-2014 г. от името на КФМ и служи като орган за контакт


Партньор по проект: неправителствена организация, както и публичен или частен субект с основно местонахождение в държавите донори, държавите бенефициенти или страна извън Европейското икономическо пространство, която има обща граница с България (Македония, Сърбия, Турция), или друга междуправителствена организация, активно участваща или активно допринасяща за изпълнението на даден проект


Предприятие в затруднение: Предприятие, за което е налице един от следните критерии:

 • за дружество с ограничена отговорност или акционерно дружество – когато регистрираният му капитал намалее с повече от 50 %, като повече от 25 % е през последните 12 месеца;
 • за всички останали дружества – когато собственият им капитал намалее с повече от 50 %, като повече от 25 % е през последните 12 месеца;
 • налице са условията на Търговския закон или на законодателството по мястото на регистрация за откриване на процедура по несъстоятелност

Принцип на включване на уязвимите групи чрез тяхното участие и ангажиране: Eдин от основните акценти на Програмата ще бъде създаването на възможности и гарантирането на участието на представители на уязвими групи на всеки етап от създаването и изпълнението на проектите (идея, подготовка, изпълнение, наблюдение и оценка). Това наричаме принцип на включване на уязвими групи

Приоритет: За целите на Програмата това са видовете резултати, които операторът следва да постигне на програмно ниво, съответно, това са главните цели на подкрепяните по програмата проекти на НПО, т.е. желаният/планираният ефект върху целевите групи/системи, който организациите следва да постигнат чрез осъществяване на проектите си


Равенство между половете: По отношение на Финансовия механизъм за донорите терминът „равенство между половете” означава: „че всички човешки същества са свободни да развиват личните си способности и да избират без ограниченията, наложени от строги полови роли: че различното поведение, стремежи и нужди на жените и мъжете са възприемани, ценени и насърчавани по еднакъв начин.”


Резултат: За целите на Програмата това са количествени резултати, продукти или услуги, които са релевантни за постигането на специфичните цели на проекта и избрания приоритет


Реч на омразата: „Речта на омразата“ обхваща всички форми на изразяване, които разпространяват, подтикват, насърчават или оправдават расовата омраза, ксенофобията, антисемитизма или други форми на омраза, базирани на нетолерантност, включително: нетолерантност, афиширана като агресивен национализъм и етноцентризъм, дискриминация и враждебност срещу малцинствата, мигрантите и хората от имиграционен произход. 


Риск: Събитие или обстоятелство, което може да настъпи и да възпрепятства постигането на дадена цел 


Роми: Понятието „роми“ се използва от институциите на ЕС като рамково понятие, включващо групи от хора, които имат повече или по-малко подобни културни характеристики, независимо от това, дали са уседнали, или не (SEC(2010)400). В документите на ЕС обичайно се изброяват самоназванията на няколко такива групи, без да се изключват други, които имат подобни характеристики и живеят в подобни условия. В духа на това определение насоките за разработване на националните стратегии за интеграция на ромите, изработени от Европейската комисия, предлагат „подход, специално насочен към ромите, в рамките на по-широката политика за борба с бедността и социалното изключване, който не изключва подкрепата за други уязвими и живеещи в лишение групи“. За целите на Програмата под „проект, насочен към ромите или към дейности, свързани с ромското включване“ ще се разбира всеки проект, който има за целева група представители на ромското малцинство. В рамките на Програмата, следвайки рамковия документ на ЕС за национални ромски стратегии и в съответствие с Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 – 2020), името роми се използва като обобщаващо както за българските граждани в уязвимо социално-икономическо положение, които се самоопределят като роми, така и за гражданите в сходна ситуация, които околното население определя като такива, независимо от начина на тяхното самоопределяне.


Селски район: За целите на Програмата ще се използва националната дефиниция, определена чрез Наредба 14 от 1. 04. 2003 г. на МЗГ и МРРБ, според която  "селски райони са общините, на чиято територия няма град с население над 30 000 души и гъстотата на населението е под 150 жители на кв. км."


Социални различия: Социалните различия са значими разлики в показателите за благосъстояние между отделни обществени групи. Типичен примери са различията в доходите, но неравният достъп до образование, здравеопазване и други важни услуги са също важен белег за социални различия


Социално изключване: Съгласно съвместен доклад за социално включване на ЕС от 2004 г., социалното изключване е процес, при който определени хора са изтласкани на ръба на обществото и са възпрепятствани от пълно участие в него поради своята бедност, или поради липсата на базови компетенции и възможности за учене през целия живот, или в резултат от дискриминация. Това ги отдалечава от възможност за работа, доходи и образование, както и до социални и общностни мрежи и дейности. Те имат ограничен достъп до власт и до органите, вземащи решение, и така често се чувстват безвластни и неспособни да упражняват контрол върху решенията, които влияят върху техния ежедневен живот


Услуги за подобряване на благосъстоянието на представители на целевите групи: Услугите за подобряване на благосъстоянието включват всички основни публични услуги като образование, здравеопазване, социални услуги, обществен транспорт, но не се ограничават до тях. Няма ограничение в типа услуги, които могат да бъдат финансирани, но за всяка предложена услуга трябва ясно да бъде аргументирано с какво тя ще отговори на основни потребности на целевата група и ще спомогне за подобряване на благосъстоянието й


Управление, базиращо се на резултати: стратегия за управление, при която всички актьори, пряко или непряко отговарящи за постигането на определени резултати, осигуряват така, че техните процеси, продукти и услуги допринасят за постигането на желаните резултати


Уязвими групи: Под уязвими групи се имат предвид групи, които са изправени пред по-висок риск от бедност и социално изключване от обичайния за населението. Етническите малцинства, мигрантите, хората с увреждания, бездомните, хората страдащи от зависимости, самотните възрастни и децата, лишени от родителска грижа често срещат затруднения като ниско образование, безработица или недостатъчна заетост, които могат да доведат до още по-голямо социално изключване. Тази дефиниция е дадена в речника на термините от сферата на социалната закрила и социалното включване, публикуван на интернет портала на Европейската комисия[1]. Не е възможно да се направи пълен списък на уязвимите групи, тъй като неговото съдържание непрекъснато се променя заедно с промените в социално-икономическия контекст. Един примерен, неизчерпателен списък на уязвимите групи, които са допустими кандидати по програмата включва:

 • етнически малцинства
 • хора, живеещи в бедност
 • безработни
 • хронично болни
 • нетрудоспособни и хора с увреждания
 • самотни родители
 • бременни жени
 • многодетни семейства с 3 и повече деца
 • деца, лишени от родителска грижа, включително деца, настанени в институции
 • бежанци, включително непридружени малолетни и непълнолетни
 • жертви на насилие
 • хора с ограничен достъп до публични услуги
 • изолирани групи

Изброените групи не са взаимно изключващи се и често дадено лица може да принадлежи към повече от една група. В такива случаи уязвимостта става още по-голяма


Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство: Протокол 38а от Споразумението за Европейското икономическо пространство създава механизъм, чрез който страните от Европейска асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) спомагат за намаляването на икономическите и социални неравенства в Европейското икономическо пространство. Финансовият механизъм на ЕИП има за цел да допринесе за намаляване на икономическите и социалните различия в рамките на Европейското икономическо пространство, както и да задълбочи двустранните отношения между страните донори – Норвегия, Исландия и Лихтенщайн – и страните, получаващи подкрепа, сред които е България

EN | BG

Институт "Отворено общество" - София
ул. Солунска 56, София 1000, България
телефон: (+359 2) 9306619
факс: (+359 2) 9516348
email: ngoprogramme@osi.bg
web address: www.osi.bg

 

 

  Фондация „Работилница за граждански инициативи“
ул. Енос 7,ет. 6, ап.9, София 1408, България
телефон: (+ 359 2) 9549715
email: wcif@wcif-bg.org
web address: www.wcif-bg.org

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквитките

 

Powered by Sirma Solutions GSC