EN | BG   Вход | FAQ
Институт Отворено общество - СофияФондация Работилница за граждански инициативиПрограма за подкрепа на НПО в България
Устойчиво развитие и опазване на околната среда
Трети конкурс за набиране на проектни предложения (септември- ноември 2014 г.)
Повишаване приноса на НПО за устойчивото развитие

Вх. №: BG05/1606

Oрганизация: Сдружение "Съюз на производителите на екологична енергия - BG"

Име на проект: Децентрализираното производство на енергия от малки фотоволтаични централи - достъпна и изгодна перспектива

Вид: Среден проект

Сума по договор: 19753.38 (EUR)

Описание:

Основната идея зад реализацията на проекта е необходимостта от повишаване осведомеността на обществото и бизнеса относно ползите от децентрализираното производство на енергия от малки фотоволтаични централи, представляващо лесно приложима и достъпна алтернатива за малките потребители на енергия (домакинства и малки фирми). Инициативата се осъществява в синхрон с приоритетите на Стратегията „Европа 2020“.

Основната цел на проекта е да повиши осведомеността на представителите на целевите групи относно ползите от децентрализираното производство на електроенергия от покривни фотоволтаични системи. В резултат от изпълнението на проекта ще бъде проучен и систематизиран в наръчник европейския опит в областта на децентрализираното производство на енергия. В допълнение на това посредством обширната информационна кампания, в рамките на семинари и дискусии ще бъдат представени възможностите за изграждане на малки фотоволтаични централи, представляващо лесно приложима и достъпна алтернатива за малките потребители на енергия (домакинства и малки фирми).

Проектът предвижда: проучване, систематизиране и представяне на европейския опит в областта на децентрализираното производство на енергия от малки фотоволтаични централи под формата на наръчник с "добри практики"; изготвяне на типови пред-проектни проучвания съобразени с различните потребители и типове инсталации; провеждане на семинари и дискусии; администриране на уебсайт и Интернет форум. Целевите групи са собственици на жилищни сгради; домакинства живущи в еднофамилни къщи; собственици на малък бизнес; представители местни власти и държавните ведомства.

 

http://sunalternative.eu/

https://www.facebook.com/ProjectSunalternative/   

 Резултати:

Децентрализираното производство на енергия от ВЕИ е нова насока в производството на топлина и електричество, която напълно съответства на приоритетите на Европейската стратегия „Европа 2020“. Освен положителните ползи върху околната среда и здравето на хората децентрализираното производство на електроенергия е приложима и достъпна алтернатива, която ще позволи на малките консуматори на електроенергия значително да намалят разходите си. Производството на енергия на мястото на потребление напълно минимизира загубите от пренос и преобразуване на електроенергията, както и допълнително намалява разходите за развитие на електропреносната мрежа. С оглед на постигнатите договорености в рамките на Конференцията за климата през месец декември 2015 г. в Париж, концепцията за децентрализирано производство на енергия от възобновяеми енергийни източници ще придобива все по-висока популярност в глобален мащаб.
В тази насока проект Sun Alternative бе насочен към повишаване осведомеността на обществото и бизнеса за ползите от децентрализираното производство на енергия от малки фотоволтаични централи, представляващи приложима и достъпна алтернатива, която ще позволи на малките консуматори на енергия да произвеждат чиста електроенергия и намалят разходите си.
В резултат от изпълнението на проекта екипът на СПЕЕ – BG събра, систематизира и представи европейския опит и добри практики в областта на децентрализираното производство на енергия от малки фотоволтаични централи, както и изготви типови пред-проектни проучвания представящи практически примери за изграждане и експлоатация на малки фотоволтаични инсталации на различни стопански обекти – производствени и преработвателни предприятия. На база на изготвените доклади „Добри европейски и световни практики в изграждането и експлоатацията на малки покривни фотоволтаични системи 5kWp – 30kWp” и типовите пред-проектни проучвания за МПФВС - 5kWp и 30kWp бе разработен Практически Наръчник "Малки покривни фотоволтаични системи". Наръчника бе предоставен на всеки от участниците в информационните семинари – част от дейност 5, както и разпространен (съгласно препоръките на Оператора) до предварително подготвена база данни с организации (заинтересовани страни) от цялата страна. В допълнение на това, в рамките на проведените семинари в четирите града от област Благоевград наръчници бяха предоставени на НПО работещи на местно ниво и припознати от местните общности. Създаден бе и Интернет сайт, форум и Facebook страница на проекта - функционираща, обновявана и поддържана ежедневно от СПЕЕ – BG.
На база на реализираните дейности, постигнатите резултати, а също и при анализ на получената обратна връзка от участниците в събитията по проекта е налице сериозен интерес и мотивация от страна на целевите групи за инвестиране в и изграждане на малки по мащаб частни и стопански съоръжения за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници (в т.ч. малки покривни фотоволтаични системи, включително хибридни такива). 

EN | BG

Институт "Отворено общество" - София
ул. Солунска 56, София 1000, България
телефон: (+359 2) 9306619
факс: (+359 2) 9516348
email: ngoprogramme@osi.bg
web address: www.osi.bg

 

 

  Фондация „Работилница за граждански инициативи“
ул. Енос 7,ет. 6, ап.9, София 1408, България
телефон: (+ 359 2) 9549715
email: wcif@wcif-bg.org
web address: www.wcif-bg.org

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквитките

 

Powered by Sirma Solutions GSC