EN | BG   Вход | FAQ
Институт Отворено общество - СофияФондация Работилница за граждански инициативиПрограма за подкрепа на НПО в България
Устойчиво развитие и опазване на околната среда
Трети конкурс за набиране на проектни предложения (септември- ноември 2014 г.)
Повишаване приноса на НПО за устойчивото развитие

Вх. №: BG05/1717

Oрганизация: WWF Дунавско-Карпатска програма България

Име на проект: „Повишаване ефективността и увеличаване капацитета на Коалиция за климата–България чрез създаване на нови партньорства с бизнеса. Повлияване на националните климатични и енергийни политики“

Вид: Среден проект

Сума по договор: 37013.86 (EUR)

Описание:

Основната цел на проекта е да изгради устойчиви партньорства с бизнеса, с което „Коалиция за климата“ - България да въздейства на националните политики за климат и енергия (в частност Националната стратегия за адаптация и нова енергийна стратегия), както и да привлече общественото внимание и ангажиране на гражданите. Ще се проучат добрите примери за партньорство между НПО и бизнеса, ще се подберат компании и асоциации за съвместна работа, ще се изгради вътрешен капацитет и правила за работа с тях, ще се състави практическо ръководство за подобни инициативи. Активно ще се работи в сферата на политиките чрез експертни, юридически и застъпнически дейности, развитие  на сайта на Коалицията и провеждане на онлайн кампания в социалните мрежи. Основна целева група са вземащите решения, които ще бъдат повлияни, чрез иновативно партньорство между НПО и бизнеса, изготвяне на становища и предложения за промени в законодателството, повлияване на стратегиите и плановете в областта на климат и енергетика. Чрез създаването на нови партньорства с бизнеса, WWF ще положи основите на един иновативен подход, а именно съвместна работа между НПО и бизнеса.

 

 

Интернет страница на бенефициента:  http://climatebg.org/

https://www.facebook.com/climatebg/


Резултати:

Основна цел на проекта беше чрез него да се повиши ефективността и увеличи капацитетът на Коалиция за климата – България (ККБ) - неюридическа, партнираща си структура с членове от НПО, научните среди и медиите, съществуваща от 2006 г. Важна подцел, беше индетифицирането и създаването на полезни контакти за нови партньорства с бизнеса, както и повлияването на националните климатични и енергийни политики, което беше свързано с експертна и комуникационна работа на няколко нива.

Проектът осигури развитието на експертния потенциал на Коалиция за Климата – България. Целевите групи получиха по-добра експертиза и по-пълна информация за спектъра от възможности за работа едни с други, бяха създадени и ценни контакти между неправителствените организации, част от Коалицията, институциите, „Зелените адвокати“ и бизнеса. Медиите също бяха обхванати като целева група и към момента са много по-активни и по често се обръщат към експерти по темата за климата, отколкото преди започването на проекта. Благодарение на проекта бяха създадени и по-ясни правила за работа на Коалицията с бизнеса. Тази стъпка създаде условия за по-успешно, ползотворно и дълготрайно сътрудничество с различни компании.

В рамките на проекта експертите произведоха над 25 продукта, вкл. експертни и юридически анализи на теми, релевантни за работата на Коалицията, вкл. жалби и запитвания за достъп до обществена информация; доклад „Greenwashing”. Сред темите, с които бяха свързани експертните и юридически документи са Национална стратегия за адаптация, биогаз, енергийна ефективност, минна стратегия, дерогацията на България по директивата за ETS, субсидиите за въглища и др. В сътрудничество с „Денкщат България“ беше изготвен и отпечатан наръчник с полезни съвети и практични решения, озаглавен „Ангажиране на бизнеса с климатичните промени“ (525 печатни копия и онлайн публикация) и доклад, озаглавен „БИЗНЕС И КЛИМАТ. Добри примери и партньорства“ (тираж от 100 бр.).

 

Разработени бяха специфични вътрешни документи като правила за работа, за партньорство, нов меморандум за партньорство с бизнеса, мисия и визия и цели на ККБ и др. Комуникационните дейности също бяха успешни: развитието на сайта на ККБ и провеждането на онлайн кампания в социалните мрежи доведоха до създаването на обновен и по-атрактивен сайт и активна фейсбук страница. И двата комуникационни канала се използват пълноценно за редовно. Това рефлектира и върху обратната връзка, която се получава и нарасналата аудитория и нейната активност.

EN | BG

Институт "Отворено общество" - София
ул. Солунска 56, София 1000, България
телефон: (+359 2) 9306619
факс: (+359 2) 9516348
email: ngoprogramme@osi.bg
web address: www.osi.bg

 

 

  Фондация „Работилница за граждански инициативи“
ул. Енос 7,ет. 6, ап.9, София 1408, България
телефон: (+ 359 2) 9549715
email: wcif@wcif-bg.org
web address: www.wcif-bg.org

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквитките

 

Powered by Sirma Solutions GSC