EN | BG   Вход | FAQ
Институт Отворено общество - СофияФондация Работилница за граждански инициативиПрограма за подкрепа на НПО в България
Устойчиво развитие и опазване на околната среда
Трети конкурс за набиране на проектни предложения (септември- ноември 2014 г.)
Повишаване приноса на НПО за устойчивото развитие

Вх. №: BG05/1703

Oрганизация: Сдружение за изследователски практики

Име на проект: Граждански мониторинг за по-зелени закони и устойчиво управление на природните ресурси

Вид: Среден проект

Сума по договор: 32711.94 (EUR)

Описание:

Проектът се състои от дългосрочно гражданско наблюдение на институциите, създаващи и контролиращи политиките за балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. Активно гражданско участие и експертен мониторинг са необходими за успешното застъпничество за по-зелени закони по няколко причини:
- в настоящата правителствена програмна декларация (ноември 2014 г.) липсват ключовите въпроси за околната среда на България, политиките за балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурс са общи и неясни;
- същите бяха слабо застъпени и в предизборните платформи на парламентарно представените партии;
- наличие на 8 броя наказателни процедури от ЕК към България в областта на околната среда (Б-я е на първо място в ЕС по наказателни процедури в областта на околната среда);
- гражданско наблюдение на институциите като превантивна мярка срещу стихийно гражданско недоволство чрез улични протести;
- развиване на устойчива политическа култура и практика за конструктивен диалог.
Целта на инициативата за по-зелени закони е да стимулира участието на НПО и граждани при формулирането на политики за балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси и по-конкретно - за включване на спешните приоритети, определени от експертите на СИП и от наложените наказателни процедури от ЕК, в дневния ред на вземащите решения. Целеви групи на проекта са вземащите решения, НПО, граждани.

 

Интернет страница на проекта: http://www.zelenizakoni.com/https://www.facebook.com/sdruzheniezaizsledovatelskipraktiki/


Резултати:
Проектът целеше да изгради устойчивост за разпокъсаните, до сега, дейности на природозащитната общност за застъпничество за природосъобразно законодателство и да осигури дългосрочно гражданско наблюдение на институциите, както и за включването на спешните екологични приоритети в дневния ред на вземащите решения. Проектът успешно утвърди  механизъм за участие на гражданите и успя да постави пред политиците и обществото приоритети като темите за плановете за управление на природни и национални паркове, управлението на Натура 2000, промени в Закона за горите и др. 
Проектът изгради механизми за комуникация,  чрез различни типове връзка и взаимен контрол между различните заинтересовани страни и целеви групи, които доведоха до конкретни промени в средата, културата на общуване между граждани, политици и НПО и до конкретни резултати по отношение политиките за управление на природните ресурси като:
  • включени предложения на НПО в нормативни актове (Закон за горите,  Закон за туризма), в партньорство с неформални граждански групи
  • силна обществена и политическа активност (планове за управление на Рила, Витоша и Пирин) 
  • активизиране на гражданско участие и медиен интерес чрез ПР кампания (забраната за къмпингуване)
  • промяна на погрешни управленски решения чрез разясняване и публична реакция (позицията на МОСВ по посока защита на запазване на силни природозащитни норми в Директивата за местообитанията и Директивата за птиците)
  • по-добра информираност на гражданите по петте теми на мониторинг 
  • обратна връзка и ангажимент за координация от институциите (политиките за климата и отражението им в оперативните програми)
  • двустранна комуникация и по-добра отчетност на вземащите решения  във връзка с мониторинг на казуси 
  • мотивация за участие на вземащите решения в дискусии с граждани и НПО експерти 
  • Изграждане в СИП на капацитет за експертен мониторинг, медиация между заинтересованите и застъпничество и идентифициране на собствената роля. 
В количествено изражение, продуктите на проекта вкл. анотация на приоритетите по 5 теми на мониторинг; над 80 публикации на уеб платформата, 11 работни срещи с над 60 участника,  5 публични дебати със 157 участника; 3 бр. електронен бюлетин, ПР кампания чрез пощенски картички (5 вида/тираж 500 бр.), 2 иновативни събития (флаш моб с ген. над 100 гледания  всяко) и медийно отразяване,  фейсбук кампания и удвоени привърженици, както и стратегически документи за СИП И обучение на екипа  по финансово и организационно управление на НПО.

EN | BG

Институт "Отворено общество" - София
ул. Солунска 56, София 1000, България
телефон: (+359 2) 9306619
факс: (+359 2) 9516348
email: ngoprogramme@osi.bg
web address: www.osi.bg

 

 

  Фондация „Работилница за граждански инициативи“
ул. Енос 7,ет. 6, ап.9, София 1408, България
телефон: (+ 359 2) 9549715
email: wcif@wcif-bg.org
web address: www.wcif-bg.org

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквитките

 

Powered by Sirma Solutions GSC