EN | BG   Вход | FAQ
Институт Отворено общество - СофияФондация Работилница за граждански инициативиПрограма за подкрепа на НПО в България
Устойчиво развитие и опазване на околната среда
Трети конкурс за набиране на проектни предложения (септември- ноември 2014 г.)
Повишаване приноса на НПО за устойчивото развитие

Вх. №: BG05/1618

Oрганизация: Сдружение с нестопанска цел "Развитие-XXI век"

Име на проект: Опазване на биоразнообразието в района на с.Мугла (Западни Родопи) и популяризиране на природна забележителност "Казанджи дере" - предпоставки за устойчиво развитие на региона

Вид: Среден проект

Сума по договор: 44901.55 (EUR)

Описание:

В района на с.Мугла, община Смолян (Западни Родопи) съществуват заплахи за биологичното разнообразие,  свързани главно с човешката дейност, недостатъчната информираност на местното население и туристите, бракониерството, деградацията на пасищата и ливадите и др. Това налага спешни мерки за опазване на биоразнообразието и популяризиране на най-новата природна забележителност на територията на община Смолян -"Казанджи дере", намираща се в землището на с.Мугла и създаване на предпоставки за развитие на алтернативен туризъм и устойчиво развитие на региона, които са цел на настоящия проект.

Очакваните резултати  от проекта са: съхранено  биоразнообразие и консервационно значими растителни и животински видове, популяризирана природна забележителност „Казанджи дере”, трасирана и изградена екопътека в нея, повишена информираност на целевите групи по проблемите на околната среда и биоразнообразието, създаден туристически продукт и предпоставки за развитие на алтернативен туризъм и устойчиво развитие на региона. От резултатите от проекта ще се ползват местното население, туристическия  бизнес на община Смолян, местната власт, туристи, ресорни публични институции като  РИОСВ, горски стопанства,  НПО, медии и  други.

 

 

Интернет страница на проекта:  http://www.rhodope-mugla.org/


Резултати:

Поставените цели пред проекта бяха свързани с опазването на биологичното разнообразие в района,  създаване на предпоставки за развитие на алтернативен туризъм , поминък на местното население и устойчиво развитие на територията. 

В рамките на проекта е изградена  екопътека  „Казанджи дере“, обезпечена с информационна и туристическа инфраструктура като така е създаден специализиран  туристически продукт  за района на с.Мугла.

Проведени са  5 информационни срещи за представяне и популяризиране на новата защитена територия и биоразнообразието и 2 обучителни семинара; създадени са 4 училищни разсадника за  отглеждане на различни горски и др.култури, в това число и на някои редки растителни видове. Проведени са 2 кампании по залесяване с ученици и студенти и 8 образователни беседи с ученици.

Изготвени са експертни доклади и анализи, и предложения към Областния и Общински планове и стратегии за развитие  и към Плановете за управление на защитените зони „Триград-Мурсалица” и „Родопи”;  разработени са географски карти на консервационно значимите растения и животни и на туристическите обекти и маршрути в проектния регион .

Изградени са хранилки  за балканска дива  коза,  учебни разсадници, пилотни площи за ex-situ и n-situ отглеждане на мурсалски чай и площадки за силивряк.

Проведен е детски и ученически конкурс за рисунка и литературно произведение (есе или др.) на тема, свързана с природата, културата и традициите в  Родопите и е организирана изложба

В момента в село Мугла и региона  вече има млади предприемачи в сферата на туризма, които стартират туристически бизнес, въз основа на изграденото по проекта, а от своя страна бенефициентът ще осигури  със собствени  ресурси поддържане на интернет-страницата на проекта (http://www.rhodope-mugla.org/)  и поддържане на екопътеката, заедно  със собственика на  територията-ДГС-Смолян и ще  продължи да работи и за популяризиране на природната забележителност и на региона, което също  гарантира  устойчивост на постигнатите резултати. 

EN | BG

Институт "Отворено общество" - София
ул. Солунска 56, София 1000, България
телефон: (+359 2) 9306619
факс: (+359 2) 9516348
email: ngoprogramme@osi.bg
web address: www.osi.bg

 

 

  Фондация „Работилница за граждански инициативи“
ул. Енос 7,ет. 6, ап.9, София 1408, България
телефон: (+ 359 2) 9549715
email: wcif@wcif-bg.org
web address: www.wcif-bg.org

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквитките

 

Powered by Sirma Solutions GSC