EN | BG   Вход | FAQ
Институт Отворено общество - СофияФондация Работилница за граждански инициативиПрограма за подкрепа на НПО в България
Устойчиво развитие и опазване на околната среда
Трети конкурс за набиране на проектни предложения (септември- ноември 2014 г.)
Повишаване приноса на НПО за устойчивото развитие

Вх. №: BG05/1659

Oрганизация: РС - БАЛКАНКА 2009 - Благоевград

Партньори:
Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, България

Име на проект: Как да адаптираме горите към промените в климата –иновативен принос на НПО

Вид: Малък проект

Сума по договор: 17466.28 (EUR)

Описание:

Проектът ще създаде иновативен моделен план за адаптиране на горите в ДГС Кресна. Стъпващ на подхода на преместване на ареала на видовете без нарушаване целостта на естествените гори и естествено възобновяване на горите чрез засилване на адаптивния им капацитет посредством увеличаване на видовото богатство от адаптирани видове от съседните растителни пояси. Основа ще бъде изследване промяната на биоклимата според климатичните модели на НИМХ за периода до 2050 и 2100 година. Такъв подход се налага, защото при среден емисионен сценарий се очаква затопляне между 3 и 4 градуса до 2100 година и изместване в растителните пояси във вертикална посока от около и над 500 метра – толкова колкото е сега височинното развитие на растителните пояси. Това е драстична промяна към, която повечето видове и цялата горска растителност няма да могат да се приспособят, нито да могат да мигрират – промяната ще стане в рамките на живота на едно дърво.

 Резултати:

Проектът запълни 2 нужди. Първата са рисковете идващи от бързо протичащите климатични промени надхвърлящи адаптационния капацитет на растителните видове и екосистеми и възможностите им да мигрират (особено ако бъдещия ареал поради затоплянето престава да съвпада със сегашния или съвпада много малко). Именно този аспект не е разгледан подробно или даже никак в програмата от мерки за адаптиране на горите в България от 2011 година и проектът преди всичко успя да направи точно такава оценка. Второ за целта той приложи иновативни за България биоклиматични методики и с тяхна помощ да прогнозира какъв ще бъде бъдещия ареал на видовете и растителните съобщества. Това са комплексната биоклиматична класификация на Rivas – Martinez (http://www.globalbioclimatics.org), която е широко навлязла в в целият свят в ботаническите и фитосциологическите проучвания и метода за картиране на мразовитостта на Министерство на земеделието на САЩ  (USDA).

Резултатите на проекта са изключително иновативни и включват изготвени ГИС модели и карти с прогнозите изменения на биоклимата и растителността по нови за България методики, които позволяват детайлно картиране. Сред продуктите на проекта са Дигитален модел на сегашния и прогнозния биоклимат в ДГС Кресна по метода на Ривас Мартинес, Доклад с изготвени анализи за местните и подходящите за внасяне дървесни и храстови видове - биоклиматична ниша, Доклад с изготвен примерен методичен план за адаптиране на горите към климатичните промени на основата на биоклиматичните ниши на растителните съобщества и на съставляващите ги видове. Заедно всичко това състави план за адаптиране на горите в ДГС Кресна. Проведени бяха 2 обществени обсъждания с  40 участника от институции взимащи решения, ВУЗ, научни институти и др. на които бе предоставен финализиран примерен план.

Данните за климатичните модели бяха предоставени от НИМХ, БАН, а в експертния състав на проекта бяха включени представители на Лесотехническия университет.

Разработената методика е представена пред представители на ресорния отдел на МОСВ и разпространени до работещите по въпросите на климатичните промени институции и специалисти.

Проектът дава продукт позволяващ надграждане териториално, методологично и управленчески. Той добре илюстрира какво трябва да се прави и в какво трябва да се инвестира за да можем да постигнем адекватни действия за адаптиране на горите, включително в защитените зони от НАТУРА 2000.

EN | BG

Институт "Отворено общество" - София
ул. Солунска 56, София 1000, България
телефон: (+359 2) 9306619
факс: (+359 2) 9516348
email: ngoprogramme@osi.bg
web address: www.osi.bg

 

 

  Фондация „Работилница за граждански инициативи“
ул. Енос 7,ет. 6, ап.9, София 1408, България
телефон: (+ 359 2) 9549715
email: wcif@wcif-bg.org
web address: www.wcif-bg.org

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквитките

 

Powered by Sirma Solutions GSC