EN | BG   Вход | FAQ
Институт Отворено общество - СофияФондация Работилница за граждански инициативиПрограма за подкрепа на НПО в България
Устойчиво развитие и опазване на околната среда
Трети конкурс за набиране на проектни предложения (септември- ноември 2014 г.)
Повишаване приноса на НПО за устойчивото развитие

Вх. №: BG05/1836

Oрганизация: Сдружение КРЕАКТА

Партньори:
Институт за нулевоенергийни сгради, България

Име на проект: Слънчева Топлофикация - иновативно решение за устойчиво енергийно развитие, модел за приложение в България

Вид: Малък проект

Сума по договор: 11080.58 (EUR)

Описание:

Повече от 40% от общите енергийни разходи в ЕС се изразходват в сградния сектор, основно за отопление. България е зависима от вноса на невъзобновяеми горива. Тази зависимост се отразява негативно на конкурентноспособността, жизнения стандарт, околната среда и увеличава социалното напрежение в страната.

Целта на проекта е да се информира обществото за иновативен начин за топлофициране със 100% възобновяеми ресурси - слънце и биомаса, да се направи анализ на съществуващи технологии и модел за прилагане в България и да се ангажират обществеността, властимащите и бизнеса за улесняване на реализацията на пилотни проекти. Анализът на експертно ниво ще включва архитектурно-градоустройствен, икономически и технически аспект. Той ще послужи за изграждане на модел за приложение на слънчева топлофикация в България. Моделът ще предоставя конкретни административни, технически и икономически насоки за изграждане, експлоатация и управление на системата. Принос на проекта ще е повишаването на обществената информираност и улесняването на бъдещи инициативи, допринасящи за устойчивото развитие на енергийния сектор, повишаване на конкурентноспособността и енергийната независимост на местните общности.


Резултати:

Благодарение на проекта в България вече присъства темата за устойчива алтернатива на конвенционалните топлофикационни дружества. Екипът проучи, адаптира и популяризира системата на Слънчевата топлофикация, ангажира в процеса представители на местната и национална власт и на топлофикациите.

Проектът даде: 

- силна дискусия за развитие на тази насока в политиките за балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси; 

- принос към по-голяма прозрачност и отчетност на енергийната и добивната промишленост, чрез предлагане на нов модел, който е доказан пример за прозрачно и ефективно управление на енергийна система; въвеждането му като алтернатива на настоящите топлофикации, би повишило конкурентостта в сектора, и оттам - нивото на отчитане и прозрачност;

- прилагането на системата осигурява преимущества в опазването на околната среда и оттам - на биоразнообразието. Две от основните са драстично намаляване на фините прахови частици във въздуха, и заместване на фосилните изкопаеми горива с възобновяеми енергийни източници.

Бяха изготвени 2 ключови експертни документа - „Анализ на технико-икономическите възможности за реализация на слънчева топлофикация в България“ и „Модел за приложение на слънчеви топлофикации на местно и национално ниво“ е осъществена изцяло. Над 200 листовки и брошури.

Бяха проведени над 15 срещи с участие на представители на местната власт, МРРБ, МОСВ, АУЕР, НАСОБ, ФЕЕВИ, Асоциацията на топлофикационните дружества в България, „Веолия Енерджи Варна“, ЧЕЗ, Кремиковци, фирми, НПО, граждани, политици, с които бяха обсъдени технологията, чуждия опит, българските специфики и варианти за адаптацията му. Над 30 медии бяха въвлечени в проекта във финалния етап, на заключителната конференция и медийното отразяване на проекта. 

Идеята намери съмишленици и подкрепа, която предстои да бъде затвърдена и при възможност – изявена, чрез бъдеща реализация на Пилотен проект. Вече са изготвени две проектни предложения към инвеститори за изграждане на слънчева топлофикация - за „Веолия Енерджи Варна“ и 145-то ОУ в гр. София.

В рамките на проекта бяха подписани два важни документа. С община Горна Малина - писмо за намерение възобновяемата топлинна енергия да бъде част от устойчивото развитие на Общината и общинския план за енергийна ефективност и с проектантите от Интегра Консулт, за залагане на технологията в инвестиционно намерение за 145-то ОУ в гр. София.

Проектът вече получи своето продължение чрез проект по програмата Хоризонт 2020.

EN | BG

Институт "Отворено общество" - София
ул. Солунска 56, София 1000, България
телефон: (+359 2) 9306619
факс: (+359 2) 9516348
email: ngoprogramme@osi.bg
web address: www.osi.bg

 

 

  Фондация „Работилница за граждански инициативи“
ул. Енос 7,ет. 6, ап.9, София 1408, България
телефон: (+ 359 2) 9549715
email: wcif@wcif-bg.org
web address: www.wcif-bg.org

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквитките

 

Powered by Sirma Solutions GSC