EN | BG   Вход | FAQ
Институт Отворено общество - СофияФондация Работилница за граждански инициативиПрограма за подкрепа на НПО в България
Устойчиво развитие и опазване на околната среда
Трети конкурс за набиране на проектни предложения (септември- ноември 2014 г.)
Повишаване приноса на НПО за устойчивото развитие

Вх. №: BG05/1570

Oрганизация: ЕКОГРАФ

Име на проект: Творчески подходи в образователните занимания за устойчиво потребление на ресурсите

Вид: Малък проект

Сума по договор: 16107.32 (EUR)

Описание:

Доминиращият консуматорски подход спрямо природните ресурси води до трудности за съществуването на обществото и планиране на бъдещото му развитие.

Целта на проекта е да се представят и наложат принципите на осъзнатото потребление – намаляване, повторно използване, рециклиране и разширяване на жизнения цикъл на ресурсите. Ще бъде извършен преглед на представянето на темата в учебно съдържание и ще бъдат проучени добри национални и световни практики за творческо представяне на темата в (извън)класните занимания. Ще бъдат подготвени модели за интерпретиране на темата и ще бъде разработено примерно обучително съдържание за възрастова група 5-7 год. Ще се публикува и разпространи сборник с разработените материали. Чрез организиране на семинари за учители и представители на НПО и творчески ателиета за деца ще бъдат демонстрирани пилотно разработените модели за творческа работа с отпадъци. По този начин ще се провокира промяна в поведенческите навици на целевите групи.

Проектът е насочен към деца и младежи, техните родители, преподаватели, представители на нестопански организации и доброволци, както и други заинтересовани страни.

 

http://www.ecograph.eu/

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009524088982&ref=ts&fref=ts

 


Резултати:

Специфичната дългосрочна цел на проекта бе да се допринесе (директно и опосредствено) за изграждането на навици, базирани на принципа  Reduce, Reuse, Recycle, Repurpose,  у деца във възрастова група  5-7 г. и 7-15 г и така да се повлияе на промяна в доминиращият консуматорски подход спрямо (не)възобновяемите природни ресурси. Чрез реализираните проектни дейности бе подготвен набор от методически и информативни материали, които да подпомогнат учители и лица, ангажирани в неформалното образование в работата им по развиване и повишаване  на екологичната култура на деца и младежи. На следващо ниво, проведените семинари и творчески ателиета предоставиха възможност за изпробване в реални условия на предложените творчески образователни подходи. 

Проектът,  неговите дейности и продукти бяха посрещнати много положително от представителите на целевите групи, които се включиха.  Според техни коментари, това се дължи в голяма степен на интересната тема и на нестандартния начин, по които тя бе интерпретирана в проектните дейности.  Разработените помощни образователни материали и практическите модули позволиха учители, доброволци, родители и деца да научат много за вграждането на принципите за устойчиво развитие (4R) в ежедневието.

Логическата рамка на проекта включваше  две фази. Началната фаза предвиждаше:  изготвянето на преглед на моментното състояние и проучване на добри практики; разработване на модели за творческо представяне на темата за устойчиво потребление; и създаване на примерно обучително съдържание по темата устойчиво потребление а възрастова група 5-7 г. Така създадените писмени документи бяха отпечатани в сборник  с тираж 300 копия и бяха разпространени между участниците в следващите проектни дейности и други заинтересовани страни.  Втората фаза на проекта включваше организиране и провеждане на семинари за учители и представители на гражданския сектор и пилотно прилагане на част от примерното учебно съдържание за възрастова група 5-7 г. Бяха проведени 3 двудневни семинара и 5 творчески ателиета. Общият брой на участниците в ателиетата надхвърли 100.  Изработен бе и динамичен уебсайт с информация на български и английски - www.ecograph.eu.

Важен фактор за успеха на проекта бе и това, че той се реализира в територия, която поради географската си отдалеченост често бива пренебрегната от кампании и инициативи, реализирани  от публичния и неправителствения сектори.  Участващите учители от начални училища и детски градини разпространиха получената информация и „ноу-хау“ между свои колеги, а Сдружение ЕКОГРАФ вече получи покани за провеждане на нови обучителни семинари и творчески ателиета.

EN | BG

Институт "Отворено общество" - София
ул. Солунска 56, София 1000, България
телефон: (+359 2) 9306619
факс: (+359 2) 9516348
email: ngoprogramme@osi.bg
web address: www.osi.bg

 

 

  Фондация „Работилница за граждански инициативи“
ул. Енос 7,ет. 6, ап.9, София 1408, България
телефон: (+ 359 2) 9549715
email: wcif@wcif-bg.org
web address: www.wcif-bg.org

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквитките

 

Powered by Sirma Solutions GSC