EN | BG   Вход | FAQ
Институт Отворено общество - СофияФондация Работилница за граждански инициативиПрограма за подкрепа на НПО в България
Устойчиво развитие и опазване на околната среда
Трети конкурс за набиране на проектни предложения (септември- ноември 2014 г.)
Повишаване приноса на НПО за устойчивото развитие

Вх. №: BG05/1731

Oрганизация: Туристическо дружество Осогово

Партньори:
Пето основно училище Христо Ботев, България
Основно училище Иван Вазов, България
Природоматематическа гимназия Проф. Емануил Иванов, България

Име на проект: ЗЕЛЕНА ДИРЕКТНА ЛИНИЯ

Вид: Малък проект

Сума по договор: 12215.00 (EUR)

Описание:

Проектът е продиктуван от основните предимства и възможности, с които разполага община Кюстендил. Част от защитените територии са много добре проучени, докато други като „Юч бунар”, резерват „Църна река”, „Вековна букова гора” край село Граница, Конявска планина, са изследвани по-слабо и не са толкова популярни сред местната общност. Това състояние на „бяло петно” е предимство, което предоставя възможност чрез проекта да бъде привлечен „откривателския“ интерес от страна на децата и младите хора към тези уникални територии и опазването на биологичното разнообразие в тях.

Голяма част от хората не познават защитените територии, растения и животни и често ги унищожават без причина. Ето защо целта е да повиши осведомеността и да се осигури пряка връзка на децата и младите хора с природата чрез дейности, свързани с изучаване и опазване на биоразнообразието и застрашените видове в региона и създаване на предпоставка за устойчиво развитие в тази област.

 

 

Интернет страница на проекта:  http://www.td-osogovo.org/index.php/proekti/green-line


Резултати:

Проектът бе продиктуван от основните предимства и възможности, с които разполага община Кюстендил. Част от защитените територии в района като планина Осогово, Земенски пролом и Полскоскакавишки водопад, са много добре проучени, докато други  като„Юч бунар”, резерват „Църна река”, „Вековна букова гора” край село Граница, Конявска планина, са изследвани по-слабо и не са толкова популярни сред местната общност. За това проекта си постави за цел да привлече „откривателския“ интерес на децата и младите хора към тези уникални територии и разбиране за тяхната ценност и предназначение като ги ангажира с опазване на биологичното разнообразие в екосистемите и на естествените процеси, протичащи в тях.

Дейностите по проекта бяха свързани с преподаване на деца и младежи от три от училищата в града, по темите, свързани с опазване на биоразнообразието и застрашените видове в региона и създаване на предпоставка за устойчиво развитие. Беше разработена  интернет платформа, в която се публикуваха материали по темата, проведоха се тематични семинари, опознавателни турове на открито, изработени и поставени бяха на подходящи места 5 броя информационни табели за застрашени видове, създаден бе модел на между-училищно състезание със свой регламент и визия - "Зелена директна линия“. В резултат от реализираните дейности бе постигната устойчива промяна в мисленето и разбирането от страна на децата за ценността на защитените територии, флората и фауната в тях и начините за тяхното опазване.

Устойчивостта на проекта се гарантира от неговите изходни резултати: 1. Изградената партньорска мрежа с 3-те училища партньори Пето ОУ „Христо Ботев”, ОУ „Иван Вазов”, ПМГ „Емануил Иванов”, като партньорите ще продължат съвместно да работят по други програми и проекти за опазване на околната среда и устойчивото развитие, както и ще продължат съвместното поддържане и актуализиране на информацията на изградената интернет платформа и използване на събраните материали за защитените територии и зони в рамките на проекта за последващи обучения на деца и младежи, гражданството, клубове на пенсионери, както и при туристическите походи, организирани от ТД „Осогово”. Също така състезанието „Зелена директна линия” се превръща в ежегодна инициатива, включена в Зелената седмица, която се провежда в периода 05-12 юни. 

EN | BG

Институт "Отворено общество" - София
ул. Солунска 56, София 1000, България
телефон: (+359 2) 9306619
факс: (+359 2) 9516348
email: ngoprogramme@osi.bg
web address: www.osi.bg

 

 

  Фондация „Работилница за граждански инициативи“
ул. Енос 7,ет. 6, ап.9, София 1408, България
телефон: (+ 359 2) 9549715
email: wcif@wcif-bg.org
web address: www.wcif-bg.org

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквитките

 

Powered by Sirma Solutions GSC