EN | BG   Вход | FAQ
Институт Отворено общество - СофияФондация Работилница за граждански инициативиПрограма за подкрепа на НПО в България
Устойчиво развитие и опазване на околната среда
Трети конкурс за набиране на проектни предложения (септември- ноември 2014 г.)
Повишаване приноса на НПО за устойчивото развитие

Вх. №: BG05/1554

Oрганизация: КЛУБ ПО СПОРТНО ОРИЕНТИРАНЕ " УЗАНА"

Име на проект: ОРИЕНТИРАНЕ В ПРИРОДАТА

Вид: Микро проект

Сума по договор: 4271.37 (EUR)

Описание:

„Ориентиране в природата“ е проект насочен към деца и младежи, който ще допринесе за опознаването и опазването на биологичното разнообразие в региона на гр. Габрово. С помощта на треньори по спортно ориентиране, ще се даде възможност, картите, изготвени специално за този спорт, да се използват и за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие. Целта е да се създаде база с данни на наличните и застрашени видове на терените, които ще бъдат изследвани. Проектът ще създаде условия за издигане общественото съзнание по въпросите на биоразнообразието, ще стимулира гордост и радост от уникалната ботаника на България.
Проектът ще възпита нови възприятия за активни младежки дейности, които да сплотяват младите хора, поставят равни възможности, участие на млади хора с различен произход, пол и възраст, с което ще популяризираме основните европейски ценности.


Резултати:

Децата и младежите участващи в проекта, се запознаха,  с биологичното разнообразие на България и имаха възможност да се докоснат до редки и застрашени видове.  От гледна точка на природата - се подобриха възможностите за опазване на редките видове и се създадоха предпоставки за намаляване на вредното влияние на човешките дейности върху природата.

 

Проект «Ориентиране за всички» събра в обща инициатива младежи, които принадлежат към различни религии и етноси. Проектът ни създаде условия на млади хора от различни социални групи да работят и творят заедно, като подпомогна за изграждане на усещането, че крайни резултати могат да се постигат заедно и че различията нямат никакво значение при добро планиране, добра екипна работа и доброто изпълнение. Развиха се условия за съвместно планиране и изпълнение от млади хора. Освен пряката целева група от младежи, проектът приобщи и техните родители, представителите на местната власт, други не правителствени младежки организации към общи действия за екологично възпитание и спорт. По този начин индиректно се спомогна за засилване на контактите между административните и гражданските структури. След проекта младите хора имат разкрит и картографиран обект в който да могат да оползотворяват своето свободно време, а не да се впускат в занимания с негативна насоченост.

EN | BG

Институт "Отворено общество" - София
ул. Солунска 56, София 1000, България
телефон: (+359 2) 9306619
факс: (+359 2) 9516348
email: ngoprogramme@osi.bg
web address: www.osi.bg

 

 

  Фондация „Работилница за граждански инициативи“
ул. Енос 7,ет. 6, ап.9, София 1408, България
телефон: (+ 359 2) 9549715
email: wcif@wcif-bg.org
web address: www.wcif-bg.org

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквитките

 

Powered by Sirma Solutions GSC